Kamu yararına çalışan dernekler tanınan ayrıcalıklar nelerdir?

 

kamuya_yararli

 

Hamdi Genç / Hobitat.com ..

Ülkemizde faal durumda bulunan derneklerden bir kısmı Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahiptir. Kamu Yararı Statüsüne sahip olan dernekler vergiler ve diğer bazı konularda çeşitli ayrıcalıklara sahiptir. Sizler için yaptığımız araştırmayla Türkiye’de Kamu yararına çalışan statüsüne sahip derneklerin listesini ve bu derneklere tanınan yasal ayrıcalıklar hakkında bilgileri okuduğunuz yazıda sunuyoruz.
Kamuya Yararlı Derneklere Tanınan Vergisel Ve Diğer Ayrıcalıklar :
– Kamuya yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar damga vergisinden istisnadır. (488 Sayılı Kanun – 2 sayılı tablo)
– Kamuya yararlı derneklere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde belirtilen ödemeler ile banka ve özel finans kurumlarında açtırdıkları hesaplardan elde ettikleri faiz ve benzeri gelirler vergi kesintisine tabi değildir. (193 Sayılı Kanun Madde : 94)
– Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca kamu yararına çalışan derneklerce işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri; parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. (3065 sayılı Kanun Madde : 17/1-2)
– Kamuya yararlı dernekler veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir. Kamuya yararlı derneklere yapılan ivazsız intikaller veraset ve intikal vergisine tabi değildir. (7338 Sayılı Kanun Madde : 3/a)
– Kamuya yararlı derneklerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile derneğe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır. (492 sayılı Kanun Madde : 59/b)
– Kamuya yararlı dernekler sahip oldukları bina ve arazileri (derneklere ait iktisadi işletmelere ait olmaları veya bu iktisadi işletmelere tahsis edilmesi hariç) emlak vergisi muaftır. (1319 Sayılı Kanun Madde : 4/e – 14/c)
– Kamuya yararına çalışan derneklerin düzenledikleri eğlenceler Eğlence Vergisinden muaftır. (2464 Sayılı Kanun Madde : 19)
– Kamuya yararlı dernekler tarafından rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara beş vergilendirme dönemi boyunca kurumlar vergisi istisnası uygulanır.   (5520 Sayılı Kanun Madde : 5/1-ı)
– Kamu yararına çalışan dernekler tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplarına ve doku tipi ayırma belirteçleri, ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergisinden muaftır. (4458 Sayılı Kanun Madde : 167/7)
– Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin kamuya yararlı derneklere aşağıda yer alan faaliyetleri için yaptıkları bağış ve yardımların tamamı gelir / kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınır.
1. Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
2. Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
3. Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
5. Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
6. Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
7. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
8. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
9. Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
10. Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı

beyannamede gösterilmek suretiyle kazançtan indirim konusu yapılır. (193 Sayılı Kanun Madde : 89/7) – (5520 Sayılı Kanun Madde : 10-1/d)
– Yardım Toplama Kanunu uyarınca izin almadan yardım toplayabilirler. (2860 Sayılı Kanun Madde : 6)
– Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlara resmi (siyah) plaka verilir. (237 saylılı Kanun Madde : 1/d)
– Kamu yararı alan dernekler devlet protokolünde yer alırlar.
– Kamu yararına çalışan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir. (193 Sayılı Kanun Madde : 89/4)
– Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5′ ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. (5520 Sayılı Kanun Madde : 10/1-c)
– Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa hakları, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kamu menfaatine yararlı millî derneklere bırakılabilir. (2863 sayılı Kanun Madde: 14)

 

Türkiye’de faaliyet gösteren “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne sahip dernekler :

 

 1. ABDÜRRAHİM MISRİ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 2. ADANA SAĞIR VE DİLSİZLER DERNEĞİ
 3. ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ (İŞ VE MESLEK KADINLARI)
 4. ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 5. AFYON VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 6. AIDS SAVAŞIM DERNEĞİ
 7. AKÇAABAT VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 8. AKDENİZ TALASEMİ DERNEĞİ
 9. AKSEKİ EĞİTİM HAYRATI YAPANLAR VE YAŞATANLAR DERNEĞİ
 10. ALANYA TURİSTİK İŞLETMECİLER DERNEĞİ
 11. ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ
 12. ALTINOLUK TARİHİ ANTANDROS ŞEHRİNİ KURTARMA KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 13. ALTUNİZADE HASTANE YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 14. ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ
 15. ANADOLU BASIN BİRLİĞİ DERNEĞİ
 16. ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ
 17. ANADOLU SAKATLAR DERNEĞİ
 18. ANITKABİR DERNEĞİ
 19. ANKARA ATLISPOR KULUBÜ DERNEĞİ
 20. ANKARA BELEDİYE HASTANESİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 21. ANKARA ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ
 22. ANKARA ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
 23. ANKARA ÇOKSESLİ MÜZİK DERNEĞİ
 24. ANKARA DİYABET DERNEĞİ
 25. ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ
 26. ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
 27. ANKARA İÇ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
 28. ANKARA İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ
 29. ANKARA KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ
 30. ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ
 31. ANKARA LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ
 32. ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ
 33. ANKARA ONKOLOJİ YARDIM DERNEĞİ
 34. ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ
 35. ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ
 36. ANKARA REHABİLİTASYON DERNEĞİ
 37. ANKARA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ
 38. ANKARA TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ
 39. ANKARA THALASSEMIA DERNEĞİ
 40. ANKARA TIPLILAR DERNEĞİ
 41. ANKARA TIPLILAR GENEL CERRAHİ DERNEĞİ
 42. ANKARA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
 43. ANTAKYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 44. ANTALYA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 45. ARAMA KURTARMA DERNEĞİ
 46. ARTVİN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 47. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
 48. AYDIN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 49. AYVALIK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 50. AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ
 51. BAHÇELİEVLER BUCAĞI HAYIR İŞLERİ DERNEĞİ
 52. BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 53. BALIKESİR İL MERKEZİ HASTANELERİNİ GELİŞTİRME VE HALKIN SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ
 54. BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ
 55. BALIKESİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
 56. BALIKLI RUM HASTANESİNDEKİ YOKSUL VE İHTİYARLARA YARDIM DERNEĞİ
 57. BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 58. BALTALİMANI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ
 59. BANDIRMA HAYIR İŞLERİ DERNEĞİ
 60. BANDIRMA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 61. BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
 62. BAYBURT VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 63. BAYRAMPAŞA SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 64. BEDENSEL ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ
 65. BERGAMAYI SEVENLER TURİZM DERNEĞİ
 66. BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
 67. BEYAZ BASTON GÖRMEYENLER DERNEĞİ
 68. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNİCEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ
 69. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİ
 70. BOĞAZİÇİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ
 71. BOLU VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
 72. BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 73. BOZÜYÜK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 74. BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 75. BURDUR HASTANE VE SAĞLIK TESİSLERİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 76. BURDUR ÖZÜRLÜLERİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 77. BURDUR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 78. BURHANİYE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 79. BURSA ESKİ ESERLERİ SEVENLER KURUMU DERNEĞİ
 80. BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ
 81. BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ
 82. BURSA SAĞIR- DİLSİZLER HİMAYE VE YARDIM DERNEĞİ
 83. BURSA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 84. BURSA ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ
 85. BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 86. CERRAHPAŞA HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ
 87. CERRAHPAŞA KADIN DOĞUM DERNEĞİ
 88. CÜZAM SAVAŞ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
 89. CÜZZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ
 90. ÇAĞDAŞ GÖRMEYENLER DERNEĞİ
 91. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 92. ÇANKIRI VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 93. ÇOCUK AKIL SAĞLIĞI VE REHBERLİĞİ DERNEĞİ
 94. ÇOCUK BÖBREĞİ SAĞLIĞI DERNEĞİ
 95. ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ
 96. ÇOCUK SEVENLER DERNEĞİ
 97. ÇORUM VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 98. ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ
 99. DARÜLACEZEYE YARDIM DERNEĞİ
 100. DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
 101. DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 102. DENİZ TEMİZ DERNEĞİ
 103. DENİZLİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 104. DIŞİŞLERİ MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
 105. DİL DERNEĞİ
 106. DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ
 107. DİYARBAKIR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 108. DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP ÜNİVERSİTESİNİ GERÇEKLEŞTİRME VE YAŞATMA DERNEĞİ
 109. DOĞU TÜRKİSTAN GÖÇMENLER DERNEĞİ
 110. DOĞUŞTAN KAN HASTALARI KORUMA TEDAVİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 111. DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ
 112. DÜZCE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 113. EDREMİT VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 114. EGE TURİZM DERNEĞİ
 115. EGE ÜNİVERSİTESİ YARDIM DERNEĞİ
 116. EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
 117. ELAZIĞ MUSİKİ KONSERVATUARI DERNEĞİ
 118. ELAZIĞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 119. ELMALI VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 120. EMEK SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ
 121. EMİN ONGAN ÜSKÜDAR MUSİKİ DERNEĞİ
 122. ERAM ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ
 123. ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ
 124. ERZİNCAN VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 125. ESKİŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 126. FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 127. FATİH ESKİ ESERLERİ İHYA VE KORUMA DERNEĞİ
 128. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
 129. FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARI TARAMA VE KORUMA DERNEĞİ
 130. FETHİYE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 131. FİDAN EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ
 132. G.ANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 133. GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 134. GAZETECİLER CEMİYETİ
 135. GEBZE VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 136. GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 137. GİRESUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 138. GÖÇMENLERE YARDIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 139. GÖNEN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 140. GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ
 141. GÖRME ÖZÜRLÜLERİ BİRLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
 142. GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE BİRLEŞME DERNEĞİ
 143. GÖRMEYENLERİ KORUMA DERNEĞİ
 144. GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ
 145. GÜÇSÜZLER YURDU DERNEĞİ
 146. HACETTEPE BİLİM DERNEĞİ
 147. HACETTEPE ONKOLOJİ DERNEĞİ
 148. HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ
 149. HALKEVLERİ DERNEĞİ
 150. HATAY KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ
 151. HAVZA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 152. HAYDARPAŞA NUMUNELİLER DERNEĞİ
 153. HAYIRLAR YAPTIRMA ESKİ KIYMETLİ ESERLERİ İMAR KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 154. HAYIRLI İŞLER YAPTIRMA VE DEVAM ETTİRME DERNEĞİ
 155. HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ
 156. HUZUR KÖŞKLERİ DERNEĞİ
 157. HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 158. INTERPLAST-TÜRKİYE DERNEĞİ
 159. IRAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (GENEL MERKEZ)
 160. ISPARTA İLİ KALKINDIRMA DERNEĞİ
 161. ISPARTA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 162. İÇEL SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ
 163. İHTİYARLARA MAHSUS CEMİYETİ HAYRİYE DERNEĞİ DÜŞKÜNLER EVİ
 164. İLGİ OTİSTİK ÇOÇUKLARI KORUMA DERNEĞİ
 165. İLİM YAYMA CEMİYETİ
 166. İLKYARDIM HASTANELERİ YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ
 167. İSKENDERUN HAYIRLAR YAPTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ
 168. İSKENDERUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 169. İSTANBUL ESNAF HASTANESİ KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ
 170. İSTANBUL FETİH CEMİYETİ DERNEĞİ
 171. İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ
 172. İSTANBUL HASTA ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ
 173. İSTANBUL MİLLETLERARASI LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ
 174. İSTANBUL ŞEHİR KÜTÜPHANESİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 175. İSTANBUL TOPKAPI SARAYI SEVENLER DERNEĞİ
 176. İSTANBUL ULUSLARARASI KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 177. İSTANBUL VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 178. İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ
 179. İZMİR ATATÜRK ORMANI KURMA VE KORUMA DERNEĞİ
 180. İZMİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 181. İZMİR FAKİRLERİNE YARDIM DERNEĞİ
 182. İZMİR FİLARMONİ DERNEĞİ
 183. İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ
 184. İZMİR HASTAHANELERİNE YARDIM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK DERNEĞİ
 185. İZMİR HASTANELERİNE YARDIM DERNEĞİ
 186. İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE DERNEĞİ
 187. İZMİR MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ (İMSD)
 188. İZMİR SAĞIRLARI KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
 189. İZMİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
 190. KADIN HAKLARI KORUMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 191. KADININ SOSYAL HAYATINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME DERNEĞİ
 192. KAHRAMANMARAŞ OKUTMA VE YARDIM DERNEĞİ
 193. KALP HASTALARINA YARDIM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
 194. KAMU YARARINA ÇALIŞAN ÇOCUK ZEKASINI KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
 195. KAMU YARARINA ÇALIŞAN TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ
 196. KAMU YARARINA ÇALIŞIR TCDD EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ
 197. KANLICA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 198. KANSERLİ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ
 199. KARAELMAS BİLİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
 200. KARATAŞ HASTANESİ İDARE DERNEĞİ
 201. KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
 202. KARŞIYAKA KEMALPAŞA CAMİİNİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 203. KAŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 204. KAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ
 205. KAYSERİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 206. KDZ EREĞLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ
 207. KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ DERNEĞİ
 208. KEŞAN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 209. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ
 210. KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 211. KIRKLARELİ KANSER SAVAŞ DER
 212. KIRKLARELİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 213. KIRŞEHİR ÖĞRENİM GENÇLİĞİNE YARDIM DERNEĞİ
 214. KIRŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 215. KİMSE YOK MU DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 216. KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 217. KOCAELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 218. KOCAELİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 219. KONYA HASTANELERİNE YARDIM DERNEĞİ
 220. KONYA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ
 221. KONYA VE MÜLHAKATI ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ
 222. KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
 223. KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ
 224. KÖRLERİ EĞİTİM VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
 225. KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 226. KULEDİBİ SAĞLIK EĞİTİM VE ÇEVRE KALKINDIRMA VE KORUMA DERNEĞİ
 227. KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ
 228. KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ
 229. KÜTAHYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 230. LEVENT SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ
 231. MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ
 232. MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 233. MALATYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 234. MALTEPE CAMİİ İNŞAA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 235. MANİSA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 236. MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ
 237. MİLAS VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 238. MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 239. MODA SOROPTİMİST KULÜBÜ ( İŞ VE MESLEK KADINLARI ) DERNEĞİ
 240. MUDANYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 241. MUĞLA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 242. MUŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 243. MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ
 244. MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
 245. NASREDDİN HOCA VE TURİZM DERNEĞİ
 246. NİĞDE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 247. ODTÜ ÖĞRENCİ DESTEKLEME DERNEĞİ
 248. OKUMUŞU ÇOĞALTMA OKUYANI KORUMA DERNEĞİ
 249. ORDU VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 250. ÖDEMİŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 251. ÖĞRETİLEBİLİR ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ
 252. RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ
 253. RİZE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 254. SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SİGARA İLE MÜCADELE DERNEĞİ
 255. SAĞLIĞI VE SAĞLIK YATIRIMLARINI KORUMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
 256. SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ
 257. SAĞLIK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ
 258. SAĞLIKLI BEBEKLER İÇİN ELELE DERNEĞİ
 259. SAKARYA HAYIRSEVENLER DERNEĞİ
 260. SALİHLİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ KALKINDIRMA VE FAKİR HASTALARA YARDIM DERNEĞİ
 261. SAMSUN DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ
 262. SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLAR EĞİTİM KORUMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
 263. SAMSUN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 264. SAMSUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 265. SANAT KURUMU DERNEĞİ
 266. SINDIRGI HASTANE YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 267. SINDIRGI VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
 268. SİLİFKE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 269. SİMAV HASTANE YAPTIRMA YAŞATMA VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ
 270. SİVAS KÜLTÜREL VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 271. SİVAS VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 272. SOSYOLOJİ DERNEĞİ
 273. SPASTİK ÇOCUKLARI ZİHİNSEL ENGELLİLERİ EĞİTME VE KORUMA DERNEĞİ
 274. SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ
 275. SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
 276. ŞEBİNKARAHİSAR VEREMLE MÜCADELE DERNEĞİ
 277. ŞİŞLİ SAĞLIK SOSYAL YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ
 278. ŞİŞLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ
 279. TEKİRDAĞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 280. TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ
 281. TOPKAPI FUKARA PERVER CEMİYETİ
 282. TRABZON İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİNİ KORUMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 283. TRABZON KALKINMA DERNEĞİ
 284. TRABZON VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 285. TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 286. TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
 287. TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 288. TÜM SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ
 289. TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ
 290. TÜRK ANNELER DERNEĞİ
 291. TÜRK BASIN BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 292. TÜRK BİLİM TARİHİ KURUMU DERNEĞİ
 293. TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ
 294. TÜRK CAN KURTARMA CEMİYETİ DERNEĞİ
 295. TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ
 296. TÜRK DİABET CEMİYETİ DERNEĞİ
 297. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
 298. TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ
 299. TÜRK FİZİK DERNEĞİ
 300. TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ
 301. TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ
 302. TÜRK HAVA KURUMU DERNEĞİ
 303. TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
 304. TÜRK HUKUK KURUMU DERNEĞİ
 305. TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ
 306. TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ
 307. TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
 308. TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ
 309. TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ
 310. TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ
 311. TÜRK KANSER DERNEĞİ
 312. TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
 313. TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU DERNEĞİ
 314. TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
 315. TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
 316. TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ
 317. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ
 318. TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
 319. TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ
 320. TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
 321. TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ DERNEĞİ
 322. TÜRK PEDİATRİ KURUMU DERNEĞİ
 323. TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
 324. TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
 325. TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
 326. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
 327. TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ
 328. TÜRK SPASTİK ÇOCUKLARI DERNEĞİ
 329. TÜRK TIBBİ REHABİLİTASYON KURUMU DERNEĞİ
 330. TÜRK TIP DERNEĞİ
 331. TÜRK TÜBERKÜLOZ VE TORAKS DERNEĞİ
 332. TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 333. TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
 334. TÜRKİSTANLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM DERNEĞİ
 335. TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
 336. TÜRKİYE AİLE PLANLAMASI DERNEĞİ
 337. TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU
 338. TÜRKİYE ANITLAR DERNEĞİ
 339. TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ
 340. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
 341. TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU DERNEĞİ
 342. TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ
 343. TÜRKİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
 344. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ
 345. TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
 346. TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
 347. TÜRKİYE FELSEFE KURUMU DERNEĞİ
 348. TÜRKİYE FİLARMONİ DERNEĞİ
 349. TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ
 350. TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ
 351. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
 352. TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
 353. TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ
 354. TÜRKİYE GÖZ BANKASI DERNEĞİ
 355. TÜRKİYE GRUP PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ
 356. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
 357. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DERNEĞİ
 358. TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ
 359. TÜRKİYE HAYIRLAR YAPTIRMA VE İDAME ETTİRME DERNEĞİ
 360. TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ
 361. TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ
 362. TÜRKİYE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ DERNEĞİ
 363. TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU
 364. TÜRKİYE İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLER KONFEDERASYONU
 365. TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 366. TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER MİLLİ FEDERASYONU
 367. TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER TESANÜT DERNEĞİ
 368. TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ
 369. TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU
 370. TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ
 371. TÜRKİYE KIZ İZCİLER DERNEĞİ
 372. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
 373. TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ
 374. TÜRKİYE KUVAYİ MİLLİYE MÜCAHİTLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
 375. TÜRKİYE MİLLİ HALK SAĞLIĞI EĞİTİMİNE YARDIM DERNEĞİ
 376. TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ DERNEĞİ
 377. TÜRKİYE MİLLİ PARALİMPİK KOMİTESİ DERNEĞİ
 378. TÜRKİYE MODERN CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
 379. TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
 380. TÜRKİYE MULTIPL SKLEROZ DERNEĞİ
 381. TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
 382. TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ
 383. TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
 384. TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ
 385. TÜRKİYE ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ
 386. TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
 387. TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ
 388. TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
 389. TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ (İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEKLERİ) FEDERASYONU
 390. TÜRKİYE SOSYAL PSİKİYATRİ DERNEĞİ
 391. TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 392. TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ
 393. TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ
 394. TÜRKİYE TIP AKADEMİSİ DERNEĞİ
 395. TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ
 396. TÜRKİYE TURİNG OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ
 397. TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ
 398. TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
 399. TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ
 400. TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ
 401. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ
 402. ULUSLARARASI SOSYAL HİZMETLER FEDERASYONU
 403. UMUMİ MENFAATLERE HADİM TÜRK DENİZCİLİK CEMİYETİ
 404. UŞAK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 405. UYGAR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ
 406. VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 407. YALOVA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 408. YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI YARDIM DERNEĞİ
 409. YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
 410. YETİŞTİRME YURTLARINI VE EĞİTİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ
 411. YILDIZ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
 412. YOKSUL HASTA ÖĞRENCİ DOSTLARI DERNEĞİ
 413. YOKSULLARA YARDIM DERNEĞİ
 414. YOZGAT VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
 415. ZEYNEP KAMİL ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ
 416. ZEYNEP KAMİL SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
 417. ZİHİN VE HAREKET ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI KOR DERNEĞİ
 418. ZONGULDAK VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno izle
maltepe escort
alanya escort
kartal escort
atasehir escort
kadikoy escort
manavgat escort