Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar nelerdir?

Hamdi Genç / Hobitat.com …
***
Ülkemizde faal durumda bulunan derneklerden bir kısmı Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahiptir. Kamu Yararı Statüsüne sahip olan dernekler vergiler ve diğer bazı konularda çeşitli ayrıcalıklara sahiptir. Sizler için yaptığımız araştırmayla Türkiye’de Kamu yararına çalışan statüsüne sahip derneklerin listesini ve bu derneklere tanınan yasal ayrıcalıklar hakkında bilgileri okuduğunuz yazıda sunuyoruz. Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar nelerdir?

kamuya_yararli

Kamu Yararına Çalışan Derneklere Tanınan Ayrıcalıklar

1– 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu kararı ile izin almadan yardım toplayabilirler.

2– 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, Kanun’a ekli 2 sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

3– 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetleri için KDV istisnasından yararlanabilirler.

4– 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. maddesinin (a) bendi uyarınca, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulurlar.

5– 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/e ve 14/c maddeleri uyarınca, sahip oldukları bina ve arazileri emlak vergisinden muaftır.

6– 193 sayılı G.V.K.’nun 89/4. Md. uyarınca, kamu yararına çalışan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebilir.

7– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5/ı maddesi uyarınca, kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)

8– 4458 sayılı Gümrük Kanunu  167/7. Md. uyarınca, Kamu yararına çalışan dernekler tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyaların gümrük vergisinden muaf tutulur.

9– 492 sayılı Harçlar Kanunu 59/b maddesi uyarınca, bu derneklerin iktisap edecekleri taşınmaz malların tescil ve terkinleri ile ayni haklarının şerhleri harçtan muaf tutulur.

10– Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabidir.

11– 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 19/3. Maddesi uyarınca  derneklerce tertiplenen eğlencelerden eğlence vergisi  alınmaz.

12– 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan;“Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.

13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan “Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir.

14– 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 4. maddesi uyarınca hazırlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği” hükümlerine göre kamu yararına çalışan dernek başkanları devlet protokolünde yer almaktadırlar.

15– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Kamu yararına çalışan dernek statüsü esasları

(5253 sayılı DK) Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilir.

***

Kamu yararına çalışan dernek sayılma

Kamu yararına çalışan dernekler, Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.

***

Kamu yararı statüsü için derneklerde aranan şartlar

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin;

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,

b) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,

c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,

d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,

e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.

 

Bu durum, Bakanlık dernekler denetçileri tarafından düzenlenen rapor ile tespit ettirilebilir. Bu nitelikleri taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramaz.

***

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen derneklerden, başvuru yaparken istenen belgeler

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekler ile birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar.

a) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,

c) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.

***

Kamu yararına dernek statüsü – başvurunun değerlendirilmesi

İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının da görüşü alındıktan sonra, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile dernek, kamu yararına çalışan derneklerden sayılır.

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir. Başvurusu reddedilenler buna ilişkin gerekçe ile birlikte ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.

***

Kamu Yararına Çalışan Dernekler,

(5253 sayılı DK) Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne sahip dernekler – Başkan isimleri, telefonları, adresleri, mail adresleri

Dernek Adı Dernek Telefon Dernek E-mail
(ALS-MNH DER)AMYOTROFİK LETERAL SKLEROZ MOTOR NÖRON HASTALIĞI DERNEĞİ 2125595919 ferdikibar@yahoo.com
ADANA SAĞIR DERNEĞİ 3223633598
ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ 3224577633 adanasoroptimistkulubu@hotmail.com
ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 3224531248 adanavsd@yahoo.com.tr
AFYONKARAHİSAR ABDÜRRAHİM MISRİ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 5332166699 arahmanmisricami@hotmail.com
AKDENİZ TALASEMİ DERNEĞİ 2422488821 ak_talasemider@hotmail.com
AKSEKİ EĞİTİM HAYRATI YAPANLAR VE YAŞATANLAR DERNEĞİ 2125429348
ALANYA TURİSTİK İŞLETMECİLER DERNEĞİ 2425143474 info@altid.org.tr
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ 3123637746 altinokta1950@gmail.com
ALTINOLUK TARİHİ ANTANDROS ŞEHRİNİ KURTARMA KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 2663950100 antandros1@yahoo.com.tr
ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ 2242355078 asumanhaksal@hotmail.com
ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ 2124815550 posta@askon.org.tr
ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ 3124259903 cemal06@anadolukulubu.org.tr
ANADOLU SAKATLAR DERNEĞİ 3522317429 efdalozkartal@hotmail.com
ANITKABİR DERNEĞİ 3122131658 anitder@ttmail.com
ANKARA ATLISPOR KULUBÜ DERNEĞİ 3122132192 aask1933@gmail.com
ANKARA BELEDİYE HASTANESİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 3125780101 alikemal1958@gmail.com
ANKARA ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ 5326448881 ankcdder@hotmail.com
ANKARA ÇOKSESLİ MÜZİK DERNEĞİ 3124267307 mumanap@gmail.com
ANKARA DİYABET DERNEĞİ 3124351151 info@ankaradiyabet.org.tr
ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ 3124712115 sekreterya@afsad.org.tr
ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ 3122307678 1ahfmd@gmail.com
ANKARA İÇ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ 3123106940
ANKARA KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ 5323265149 md_zergeroglu@yahoo.com
ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ 5552223335 ankarakulubu@ankarakulubu.org.tr
ANKARA LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ 3124373978 vgunesol@hotmail.com
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ 5324730706 ankara.mikrobiyoloji@gmail.com
ANKARA ONKOLOJİ YARDIM DERNEĞİ 3122291668
ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ 3122867597 info@ankaraogretimdernegi.org.tr
ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ 5324667257 sekreter@ankarapatolojidernegi.org
ANKARA SAĞIR VE İŞARET DİLİ DERNEĞİ 3122302561 ankied1951@outlook.com
ANKARA SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ 5325853516 nimetecz_ank@hotmail.com
ANKARA TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ 3124463366 yk@antrak.org.tr
ANKARA THALASSEMİA DERNEĞİ 5066626363 aytekinsubasi@hotmail.com
ANKARA TIPLILAR DERNEĞİ 3123094231 anktipdernek@yahoo.com.tr
ANKARA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ 3123195574 ankaraveremsavas@hotmail.com
ANTAKYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5327492446 veremder@gmail.com
ANTALYA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2422412983
ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 2122170410 akut@akut.org.tr
ARTVİN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5425479465
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 3122324344 addgenelmerkez@add.org.tr
AYDIN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2562251094 fatma.kucukal@hotmail.com
AYVALIK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2663121845 eczanecan@hotmail.com
AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ 3124353706 azerbaycan@azerbaycankulder.org
BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ 2662412246 blkkanserlesavas@hotmail.com
BALIKESİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ 2662412246 blkveremlesavas@hotmail.com
BALIKLI RUM HASTANESİNDEKİ YOKSUL HASTA VE İHTİYARLARA YARDIM DERNEĞİ 2122936534 baliklidernegi@gmail.com
BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2243603685 balgocmerkez@gmail.com
BALTALİMANI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ 5324612744 balorderiktisadi@gmail.com
BANDIRMA HAYIR İŞLERİ DERNEĞİ 5065380881 muhasebe10200@gmail.com
BANDIRMA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2667182346 muhasebe10200@gmail.com
BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ 2125197013 info@bttdd.org.tr
BAYBURT VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4582116977
BAYRAMPAŞA SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2125015800 b.pasasaglik@mynet.com
BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2163708166 bedd@bedd.org.tr
BERGAMAYI SEVENLER TURİZM DERNEĞİ 2326327393 bersevturder@gmail.com
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2129481903
BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2163542859 sinanyesilbas@besir.org.tr
BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2423462710 beyazbastonantalya@windowslive.com
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 3122903390 aliduyu@bilkent.edu.tr
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİ 3124274283 bmturk@tr.net
BOĞAZİÇİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ 2122680808
BOLU VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ 3742151133
BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2125643502 bosnasancakdrnk@gmail.com
BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 5379274942 bulgaristanturkleri@hotmail.com
BURDUR ENGELLİLERİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 2482343838
BURSA ESKİ ESERLERİ SEVENLER KURUMU DERNEĞİ 5326114169 smozkeser@hotmail.com
BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ 2244417470 bgc@bgc.org.tr
BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ
BURSA SAĞIR DİLSİZLER HİMAYE VE YARDIM DERNEĞİ 2242213061 Bursagirlarder@gmail.com
BURSA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2244433170 info@bursavsd.org.tr
BURSA ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 2245247031 bzeckdernegi@gmail.com
BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2244136300
CERRAHPAŞA HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ 2122454432 cerrahpasahalksagligi@gmail.com
CERRAHPAŞA KADIN DOĞUM DERNEĞİ 5322344354 ctfkdogumdernek@hotmail.com
CÜZZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ 2125612147 idilayse96@hotmail.com
ÇAĞDAŞ GÖRMEYENLER DERNEĞİ 2324463719 cagdasgormeyenlerdernegi@gmail.com
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ 2122524433 cydd@cydd.org.tr
ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ 2165303111 bilgi@cekud.org.tr
ÇOCUK BÖBREĞİ SAĞLIĞI DERNEĞİ 2124142000 alevyy@yahoo.com
ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ 2122305913 cocuksagder@superonline.com
ÇOCUK SEVENLER DERNEĞİ 3124676815 cocuksevenlerdernegi@gmail.com
ÇOCUK VE AİLE REHBERLİĞİ DERNEĞİ 2125856247 ferdikibar@yahoo.com
ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ 3224570764 esendemir8@hotmail.com
DARÜLACEZEYE YARDIM DERNEĞİ 2122219832 darülacezeyarder@yahoo.com.tr
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2122765025 tevfik.sozbir@darussafaka.org
DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2124146060 fener@denizfeneri.org.tr
DENİZ TEMİZ DERNEĞİ 2163109301 info@turmepa.org.tr
DENİZLİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2582423667 denizlivsd@gmail.com
DIŞİŞLERİ MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ 3122849372 info@dmedd.org
DİL DERNEĞİ 3124258360 dildernegi@dildernegi.org.tr
DİYARBAKIR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 4122246651 diyarbakirveremsavas@hotmail.com
DOĞU TÜRKİSTAN GÖÇMENLER DERNEĞİ 2125586963 info@doguturkistan.com.tr
DOĞUŞTAN KAN HASTALARI KORUMA TEDAVİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 3123051475 kanhast@yahoo.com.tr
DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 5322870917 bilgi@dosteli.org.tr
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 3124428278 info@dunyaenerji.org.tr
DÜŞKÜNLER EVİ İHTİYARLARA MAHSUS CEMİYETİ HAYRİYE DERNEĞİ 2122405741 artigiana@superonline.com
DÜZCE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5359820930 duzceveremsavas@hotmail.com
EDİRNE ZİHİN VE HAREKET ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 2842353193 yfazli@hotmail.com
EGE TURİZM DERNEĞİ 2324820021 info@egeturizmdernegi.org
EGE ÜNİVERSİTESİ YARDIM DERNEĞİ 5332517508 dr.ramazan.inci@gmail.com
EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ 3122876376 esamgenelmerkez@gmail.com
ELAZIĞ MUSİKİ KONSERVATUARI DERNEĞİ 4242332772
ELAZIĞ VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4242181153 elzversavder@hotmail.com
ELMALI VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2426181142
EMEK SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ 3123090925 emeksoroptimistkulubu@hotmail.com
EMİN ONGAN ÜSKÜDAR MUSİKİ DERNEĞİ 2165536655 uskudarmusikicemiyeti@live.com
ERAM ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ 2125331009 eramdernek@gmail.com
ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ 3122319239 erzinder@hotmail.com
ERZİNCAN VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4462241919 vesader24@hotmail.com
ESKİŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2222313163 eskveremsavasi@hotmail.com
FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ 2582410109 fakirvemuhtaclarayardimdernegi@yahoo.com
FATİHİN ESKİ ESERLERİNİ İHYA VE KORUMA DERNEĞİ 2125214786 fatihineskieskorder@hotmail.com
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2165421907 fenerbahcesporklb@hotmail.com
FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARI TARAMA VE KORUMA DERNEĞİ 3124307491 fku.dernek@gmail.com
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2123051905 sicil@galatasaray.org
GAZETECİLER CEMİYETİ 3124272712 info@gazetecilercemiyeti.org.tr
GAZİANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 3422315204 gaziantepverem@gmail.com
GEBZE VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2626461240
GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3122153000 genclerbirligisk1923@gmail.com
GÖÇMENLERE YARDIM DERNEĞİ 2125458407 gocmenlere@ttnet.net.tr
GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ 5547557201 gormeozurlulerdernegi@gmail.com
GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE BİRLEŞME DERNEĞİ 3122310706 gorbirmerkez@gorbirmerkez.com
GÖRMEYENLERİ KORUMA DERNEĞİ 2324417841 gormeyenlerikorumadernegi@msn.com
GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ 2223102626 gorsemgenelmerkez@hotmail.com
GÜÇSÜZLER YURDU DERNEĞİ 3124336173 aysurmeli@hotmail.com
HACETTEPE BİLİM DERNEĞİ 3122324963 hbmd@hacettepe.edu.tr
HACETTEPE ONKOLOJİ DERNEĞİ 5357122583 serap_sumer@yahoo.com
HACIBEKTAŞ VELİ KÜLTÜR DERNEĞİ 3844412179 hbvkulturder@hotmail.com
HAK İNSANİ YARDIM SAĞLIK EĞİTİM KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ 5322135803 info@hakinsaniyardim.org
HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ 5333650607 halityildiz44@hotmail.com
HATAY KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 3262162801 kmckdhatay@gmail.com
HAVZA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5325530185 kazim.bayraktar@hotmail.com
HAYDARPAŞA NUMUNELİLER DERNEĞİ 2165423200 drahmetbilgin1@hotmail.com
HAYIRLI İŞLER YAPTIRMA VE DEVAM ETTİRME DERNEĞİ 5333234349 hayirliislerder@hotmail.com
HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ 2124443674 info@hayratyardim.org
HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ 3122151555 haykod06@yahoo.com.tr
HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2125213040 bilgi@ahmetyesevi.org.tr
HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 2124417763 esalici@huzurevleri.org.tr
IRAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2125348829 irakturkleridernegi@gmail.com
ISPARTA İLİ KALKINDIRMA DERNEĞİ 5327466656 esaracoglu2002@yahoo.com
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VE ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ 5054962976 ihtiyacder@gmail.com
İLGİ OTİZM DERNEĞİ 3124363543 ilgiotizm@gmail.com
İLİM YAYMA CEMİYETİ 2124274370 iyc@iyc.org.tr
İLKYARDIM HASTANELERİ YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ 5454154600 ceyumr@gmail.com
İNTERPLAST TÜRKİYE DERNEĞİ 3224590220 metyavuz@gmail.com
İSKENDERUN HAYIRLAR YAPTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ 3266154272 hayirlaryaptirma@hotmail.com
İSKENDERUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 3266146100 iskveremsavas@gmail.com
İSTANBUL ESNAF HASTANESİ KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ 2125221080 esnafhastanesidernegi@gmail.com
İSTANBUL FETİH CEMİYETİ DERNEĞİ 2125174168 istfetihcemiyeti@ttmail.com
İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ 2122456717 info@istanbulfilarmoni.org
İSTANBUL HASTA ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 2125884918 bircan_berfin@mynet.com
İSTANBUL MİLLETLERARASI LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ 2122300242 istanbullions@gmail.com
İSTANBUL ŞEHİR KÜTÜPHANESİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 5334111716 istsehkutkuryasdernegi@hotmail.com
İSTANBUL TOPKAPI SARAYI SEVENLER DERNEĞİ 5303980907 topkapisevder@gmail.com
İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2122492973 vsdmuhasebe@gmail.com
İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 2163487990 istanbulyelken@istanbulyelken.org.tr
İZMİR ATATÜRK ORMANINI KÜLTÜRPARKI KORUMA VE ANIT YAPTIRMA DERNEĞİ 2324643575 ataturkormani@yahoo.com
İZMİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 5333824052 iletisim@balgocizmir.org.tr
İZMİR FİLARMONİ DERNEĞİ 5057598885
İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ 2324633215 bilgi@igc.org.tr
İZMİR HASTANELERİNE YARDIM DERNEĞİ 5323126222 izmirhastaneleriyardim@gmail.com
İZMİR HASTANELERİNE YARDIM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK DERNEĞİ 2322443438 izmir_hastanelerine_yard_dernegi@yahoo.com
İZMİR İL FAKİRLERİNE YARDIM DERNEĞİ 2324643575 izfak@yahoo.com.tr
İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE DERNEĞİ 2324848254 izmirmillikutuphanedernegi@hotmail.com
İZMİR MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ 2322388888 izmsder@gmail.com
İZMİR SAĞIRLARI KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ 2322447574 info@izmirsagirlardernegi.org
İZMİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ 2324835476 info@izmirveremlesavasdernegi.org.tr
KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ 2125838935 kadinhaklarinikoruma@gmail.com
KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ 2163250307 slhokurgmr@gmail.com
KADININ SOSYAL HAYATINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME DERNEĞİ 3124467648
KAHRAMANMARAŞ OKUTMA VE YARDIM DERNEĞİ 2125850051 kahramanmaras1947@hotmail.com
KALP HASTALARINA YARDIM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ 3124395020 erolcan0645@hotmail.com
KAMU YARARINA ÇALIŞAN ÇOCUK ZEKASINI KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ 2164126380 demetarik@gmail.com
KAMU YARARINA ÇALIŞAN TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ 2163380228 info@polisemeklileridernegi.com
KAMU YARARINA ÇALIŞIR TCDD EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ 2164187470 dymemder@gmail.com
KAMU YARARINA ÇALIŞIR TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ 2163362499 temoder@hotmail.com
KANLICA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2164134472 kanlicayd@gmail.com
KANSERLİ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ 3123170055 gursesssahin@gmail.com
KARATAŞ HASTANESİNİ İDARE DERNEĞİ 5326137575 avramt@ttmail.com
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ 5303434605 karikaturculerdernegi34@gmail.com
KARŞIYAKA KEMALPAŞA CAMİİNİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 2323816909 kpasakyaka@hotmail.com
KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2122382242 k.s.k.d.e@hotmaıl.com
KAŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2428361146 S-GONCU@HOTMAİL.COM
KAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ 3124312828 kayseridernegi@yahoo.com.tr
KAYSERİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 3522313036 kayversavder@hotmail.com
KDZ EREĞLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ 3723232328 kdzereglisoroptimist@gmail.com
KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ DERNEĞİ 5424218630 meteizzet@gmail.com
KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ 2324452966 ilahiyat1@gmail.com
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ 3124341412 kibristkd@gmail.com
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 5334725020 trkalkay@yahoo.com
KIRKLARELİ KANSER SAVAŞ DERNEĞİ 5444020003 kirklareli_kansersavas@hotmail.com
KIRŞEHİR ÖĞRENİM GENÇLİĞİNE YARDIM DERNEĞİ 3123621318
KIRŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5053780734 kirsehirveremsavas@hotmail.com
KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 5332964409
KOCAELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2623311089
KOCAELİ VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2623211370
KONYA HASTANELERİNE YARDIM DERNEĞİ 5335251194 hilmicinar@ttnet.net.tr
KONYA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ 5323939152 nilguncelebi@gmail.com
KONYA VE MÜLHAKATI ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ 5053777183 konyamuhasebe@hotmail.com
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ 3323517489 bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ 2122312199 konyayurdu@gmail.com
KÖRLERİ EĞİTİM VE KALKINDIRMA DERNEĞİ 2163477663 bilgi@korleriegitimvekalkindirma.org
KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2122475905 koyhyd@gmail.com
KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ 5324865559 admin@kutahyaiyder.org
KÜTAHYA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2742236434 kutveremsd@hotmail.com
LEVENT SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ 2122680808 leventsoroptimist@yahoo.com.tr
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ 3122315069 zekiertas50@hotmail.com
MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2323696007 ilhamiyildiz_1957@hotmail.com
MALATYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5322476031 mugeecz44@hotmail.com
MALTEPE CAMİİ İNŞAA VE YAŞATMA DERNEĞİ 2163717164
MANİSA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2362313315 manisaveremsavas@hotmail.com
MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ 5325665598 narcinunsal@gmail.com
MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ 2126698451 info@memeder.org
MERSİN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 3242312958 veremsavasdernegi33@hotmail.com
MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3122124412 mkeankaragucu_1910@hotmail.com
MODA SOROPTİMİST KULÜBÜ ( İŞ VE MESLEK KADINLARI ) DERNEĞİ 5055625231 info@soroptimistmoda.org
MUDANYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2245441166 veremsavasmudanya@hotmail.com
MUĞLA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 2522120576 verem-savas-mugla@hotmail.com
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ 3124185572 mulkiye@mulkiye.org.tr
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2123950000 ibrahim.cukur@musiad.org.tr
NASREDDİN HOCA VE TURİZM DERNEĞİ 3328131435 nasreddinhocasekreterlik@hotmail.com
NİĞDE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5547305952
ODTÜ ÖĞRENCİ DESTEKLEME DERNEĞİ 5323764542
OKUMUŞU ÇOĞALTMA OKUYANI KORUMA DERNEĞİ 4223241008 okumusucogaltmaokuyanikoruma@hotmail.com
ORDU VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5326145285 orduveremsavasdernegi@yahoo.com
ÖDEMİŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2325453344 veremsavasodemis@hotmail.com
ÖĞRETİLEBİLİR ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 3123210252 zihinsel.engelli.coc@hotmail.com
ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ 2125190953 onder@onder.org.tr
RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ 5334150206 resimheykel@yahoo.com
RİZE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 4642147738 mustafa_yılmaz_1957@hotmail.com
SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SİGARA İLE MÜCADELE DERNEĞİ 4242341515 sigarailemucadele@gmail.com
SAĞLIĞI VE SAĞLIK YATIRIMLARINI KORUMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ 2565121600 sokesagder@hotmail.com
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ 3122313557 sachayder@gmail.com
SAĞLIKLI BEBEKLER İÇİN ELELE DERNEĞİ 3124424772 sagliklibebekler@gmail.com
SAKARYA HAYIRSEVENLER DERNEĞİ 2642823252 velituran54@hotmail.com
SALİHLİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ KALKINDIRMA VE FAKİR HASTALARA YARDIM DERNEĞİ 5322412468 serhanadiguzel@hotmail.com
SAMSUN DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ 3624393269 taneryilmaz555@hotmail.com
SAMSUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 3622331846 ozcan-68@hotmail.com
SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3622383696 info@samsunspor.org.tr
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ 3122861084 sercev@sercev.org.tr
SİMAV HASTANE YAPTIRMA YAŞATMA VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ 2745131082 gultekintufekcioglu@hotmail.com
SİVAS KÜLTÜREL VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 3124310788 sivasder@gmail.com
SİVAS VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 3462212542 sozsahin@cumhuriyet.edu.tr
SOSYOLOJİ DERNEĞİ 3122221252 sosyolojidernegi@gmail.com
SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ 2124580776 dernek@sultanahmetcami.org
SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ 2122761135 sacdd@ttmail.com
ŞİŞLİ SAĞLIK SOSYAL YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ 2122312209 sislisagliksos_yarve_eg.der@mynet.com
ŞİŞLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ 2122680808 burcudilekmd@gmail.com
TARSUS ESHABI KEHF HAYIRLAR YAPTIRMA ESKİ KIYMETLİ ESERLERİ İMAR KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 5359339064 tarsus.hayirlar.yaptirma.dernegi@hotmail.com
TEKİRDAĞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5333373112 tekirdagveremsavasdernegi@hotmail.com
TOPKAPI FUKARAPERVER CEMİYETİ 2125236232 ystuzemen@mynet.com
TOPLUMSAL GELİŞİM MERKEZİ EĞİTİM VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ 2165328700 togemistanbul@gmail.com
TRABZON İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİNİ KORUMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 5370487722 sagirtrabzon@yahoo.com.tr
TRABZON KALKINMA DERNEĞİ 3124355800 trabzonkalkinmadernegi@windowslive.com
TRABZON VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 4623225443 turker.61@hotmail.com
TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4623250967 dernek@trabzonspor.org.tr
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ 3124251529 thdankara@gmail.com
TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ 2163498510 tuketicikoruma@gmail.com
TÜM SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ 3122210594 sivemder@hotmail.com
TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ 2122841010 amcham@amcham.org
TÜRK ANNELER DERNEĞİ 3124255818 turkannelergenelmerkez@gmail.com
TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2163555628 idare@tbk.org.tr
TÜRK BİLİM TARİHİ KURUMU DERNEĞİ 5333123812 info@tbtk.org.tr
TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ 3124470997 info@turkbiyokimyadernegi.org.tr
TÜRK CAN KURTARMA DERNEĞİ 5322118567 turk.can.kurtarma@gmail.com
TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ 2124555700 info@tck.org.tr
TÜRK DİYABET CEMİYETİ 2163025316 info@diabetcemiyeti.org
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 3129395000 info@ted.org.tr
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ 3123092156 info@tfd.org.tr
TÜRK FİZİK DERNEĞİ 2124555700 akkus@istanbul.edu.tr
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 2124142252 alkac@istanbul.edu.tr
TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ 3122841511 dernek@tgd.org.tr
TÜRK HAVA KURUMU 3123037200 thk@thk.org.tr
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 3124318099 info@turkhemsirelerdernegi.org.tr
TÜRK HUKUK KURUMU DERNEĞİ 3124305858 thk@turkhukukkurumu.org.tr
TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ 3124333511 idarecininsesi@gmail.com
TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ 3124810606 info@tjod.org
TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ 3124671770 turkkadinlarbirligigm@gmail.com
TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ 3124194591 omer_x_ozdemir@hotmail.com
TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ 3122299455
TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ 3124312950 info@turkkanser.org.tr
TÜRK KANSER DERNEĞİ 2122383030 tkd@turkkanserdernegi.org
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 5304186356 tkd@tkd.org.tr
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU DERNEĞİ 3124729959 koopkur@gmail.com
TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 3122133100 tkaedernegi@hotmail.com
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 3122301325 tkd.dernek@gmail.com
TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ 2122924939 karademir.halil@hotmail.com
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ 2125317089 tmc@tmc-online.org
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 3124355992 info@noroloji.org.tr
TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ 3122843590 turkocagi@turkocagi.org.tr
TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 3124361143 totbid@totbid.org.tr
TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ DERNEĞİ 3124206621 tpb@tpb.org.tr
TÜRK PEDİATRİ KURUMU DERNEĞİ 5079448481 info@turkpediatri.org.tr
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 3124272223 tprecd@gmail.com
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 3124256765 bilgi@psikolog.org.tr
TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ 3124423653 trd@trd.org.tr
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ 2122491929 tusiad@tusiad.org
TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 3124414524 tsbd@tsbd.org.tr
TÜRK TIBBİ REHABİLİTASYON KURUMU DERNEĞİ 3123094142
TÜRK TIP DERNEĞİ 5359663098 hcakar@ismmmo.org.tr
TÜRK TÜBERKÜLOZ VE TORAKS DERNEĞİ 3122320126 sakkurt78@hotmail.com
TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ 2123434571 tukd@tukd.org.tr
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 3124335981 info@tzymb.org.tr
TÜRKİSTANLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM DERNEĞİ 5412389278 ekberyassa@gmail.com
TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU 5322438218 info@taskk.org.tr
TÜRKİYE ANITLAR DERNEĞİ 3122299016 anitlerdernegi@gmail.com
TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ 2124653885 beyazay@beyazay.org.tr
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 3124738215 tbd-merkez@tbd.org.tr
TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU DERNEĞİ 2163473330 cevre@turcek.org.tr
TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ 3124401257 cogepder@gmail.com
TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ 2125816912 ftekbiyik@outlook.com
TÜRKİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 2165218906 tekder34@gmail.com
TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ 3124682589 tektrtr@gmail.com
TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ 3124333393
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ 3124182054 tesudmerkez@gmail.com
TÜRKİYE EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ 3122312008 evsadankara@gmail.com
TÜRKİYE FELSEFE KURUMU DERNEĞİ 3124407408 turkiyefelsefekurumu@gmail.com
TÜRKİYE FİLARMONİ DERNEĞİ 3124277697 aydogduibrahim@hotmail.com
TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ 2122369052 tftrdernek@tftr.org.tr
TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ 3124178750 tfmd.fotomuhabiri@gmail.com
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ 5327259668 tgc@tgc.0rg.tr
TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2126397656 tgsd@tgsd.org.tr
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2163453525 bilgi@turged.org.tr
TÜRKİYE GÖZ BANKASI DERNEĞİ 3123638082 zereykaya@gmail.com.tr
TÜRKİYE GRUP PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ 5322111652
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ 2122194999 rizaguzey@gmail.com
TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 3124312585
TÜRKİYE HAYIRLAR YAPTIRMA VE İDAME ETTİRME DERNEĞİ 3123620963 hayirlar.yaptırma@windowslive.com
TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ 2163103031 birgul.rona@gmail.com
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ 2125240645 bzulfikar@superonline.com
TÜRKİYE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ DERNEĞİ 3124190116 meclis2@hotmail.com
TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU 2126274797 info@tidef.org
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ 2122498594 info@tied.org.tr
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ 2124146606 magaya@tjk.org
TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ 2126638686 info@kasder.org.tr
TÜRKİYE KIZ İZCİLER DERNEĞİ 3122303876
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ 3124302300 dernek.beyanname@kizilay.org.tr
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 2122407331 taum74@gmail.com
TÜRKİYE KUVAYİ MİLLİYE MÜCAHİTLER DERNEĞİ 3223632476 tkmadana@gmail.com
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ DERNEĞİ 2125600707 info@olimpiyat.org.tr
TÜRKİYE MİLLİ PARALİMPİK KOMİTESİ DERNEĞİ 2123479335 info@tmpk.org.tr
TÜRKİYE MİLLİ SAĞLIK VE DOĞA BİLİMLERİ DERNEĞİ 5324096263 berberoglumetin@yahoo.com
TÜRKİYE MODERN CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ 3122850202 dilekesgi@hotmail.com
TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ 3123202462 mgaziler@muharipgaziler.org.tr
TÜRKİYE MULTIPL SKLEROZ DERNEĞİ 2122752296 bilgi@turkiyemsdernegi.org
TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ 5052688635 seraperdog@gmail.com
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ 2126611661 iletisim@tofd.org.tr
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 3124332664 ormancilarder@ttmail.com
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 2323904724 parazitolojidernegi@hotmail.com
TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ 5323765707
TÜRKİYE ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ 3125621322 haticebodur@gmail.com
TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU 2163367223 tsmf.sekretarya@gmail.com
TÜRKİYE SAĞIRLAR TESANÜT DERNEĞİ 2126321991 isitmeeng@hotmail.com
TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ 2125214912 info@tsd.org.tr
TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ 3124277822 dulug@hacettepe.edu.tr
TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 2164102258 info@solunum.org.tr
TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ (İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEKLERİ) FEDERASYONU 2122836636 soroptimist@superonline.com
TÜRKİYE SOSYAL PSİKİYATRİ DERNEĞİ 3125956617
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2122705959 www.tsyd@tsyd.org
TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ 3124251944 ttkder@ttkder.org.tr
TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ 2125164314 turkev.org@gmail.com
TÜRKİYE TIP AKADEMİSİ DERNEĞİ 5322565490 husrevhatemi@yahoo.com
TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ 2122661800 turktrafik@turktrafik.org
TÜRKİYE TURİNG OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ 2122828140 adnan.mete@turing.org.tr
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 3124316220 tysd@tysd.org.tr
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ 3122320571 tyazarlarbirligi@gmail.com
TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 2125271683 abdurrahman.cinar@yesilay.org.tr
TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ 5353048820 ziraatcilerdernegi@gmail.com
ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ 5354708487 zilblent@gmail.com
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2165457171 bilgi@ibs.org.tr
ULUSLARARASI SOSYAL HİZMETLER FEDERASYONU 5323733430
UŞAK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 2762273942 usakverem@hotmail.com
UYGAR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2242714404
VALİDE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ 2125693333 validedernegi@gmail.com
YALOVA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 5057133674 inci-ser@windowslive.com
YARDIMELİ ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ 2125414800 yardimeli@yardimeli.org.tr
YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 3124180161 yesilturkiye1950@hotmail.com
YILDIZ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 2123834058 mkurulay@yildiz.edu.tr
YOKSUL HASTA ÖĞRENCİ DOSTLARI DERNEĞİ 2122493497 ogrencidostlari@yahoo.com.tr
YOKSULLARA YARDIM DERNEĞİ 2122882938 yoksullarayardimdernegi@gmail.com
YOZGAT VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 3542121080 veremsavas66@gmail.com
ZEYNEP KAMİL ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ 2165530296
ZONGULDAK VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ 3722511342 zongvsd@hotmail.com

 

Kaynak : dernekler.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir